ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА”

 Scientific Journal “Socio-Economic Problems and the State”

Для успішної підготовки фахівців, експертизи та апробації здобувачами своїх наукових розробок, функціонування спеціалізованої ради та для ефективної її роботи, спочатку на громадських засадах, організовано видання «Соціально-економічні проблеми і держава», яке виходить у світ двічі на рік. У склад редакційної колегії увійшли відомі вчені краю. Лише через рік видання було трансформовано у єдине в Західній Україні електронне наукове фахове видання, яке наказом голови ВАКу зареєстроване у 2011 році як фахове видання.

«Соціально-економічні проблеми і держава» – науковий фаховий журнал, приймає до публікації у електронному вигляді наукові праці з питань управління, економіки та соціального розвитку.

Електронне, наукове, фахове видання функціонує при Тернопільському національному університеті імені Івана Пулюя, Академії соціального управління включено до переліку наукових спеціалізованих видавництв України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт для досягнення вченого ступеню доктора чи кандидата наук.

У склад редколегії увійшли як вчені економісти університету, так і представники інших регіонів, зарубіжні учені.

Редакція журналу приймає до публікування статті лише за умови дотримання вимог, визначених постановою Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1, що передбачає такі обов’язкові структурні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними задачами;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких існує початок розв’язку існуючої проблеми і на котрі спирається автор;
  • невирішені раніше частини загальної проблеми виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
  • постановка завдання, формулювання мети статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

На фото обкладинка журналу: «Соціально-економічні проблеми і держава».

На даний час видання увійшло у перелік дев¢яти зарубіжних наукометричних баз серед яких:

На даний час редколегія вживає кроки щоб увійти в міжнародну інформаційно-бібліографічну і реферативну базу даних «Scopus».

Принагідно повідомляємо, що до публікації приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті.