Головний науковий напрямок кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг – концептуальні засади створення підприємницького середовища та його інфраструктури для забезпечення достатку, безпеки та благополуччя підприємців фізичних та юридичних осіб, та бізнесу в цілому.

Професорсько-викладацький персонал кафедри сформований Науковою школою доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богдана Миколайовича Андрушківа «Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи, інноваційні контексти розвитку підприємництва», під керівництвом якого працівники кафедри в різні роки захистили 13 кандидатських і 3 докторські наукові дисертації.
Колектив кафедри з часу створення виконував як держбюджетні, так і кафедральні наукові роботи:

1. Науково-дослідна тема ВК12-03 «Наукові аспекти структурної перебудови народногосподарського комплексу Тернопільської області».

2. У 2005-2008 рр. роботи проводилися згідно з госпдоговорами на суму 32,0 тис. грн. Кафедрою проводилися маркетингові дослідження ринків збуту, відслідковувалися нові сегменти ринків, були запропоновані види продукції для цих сегментів (освітлення цехів при виробництві алюмінію, освітлення пташників). Запропоновані норми часу при оптимальному управлінні для різних спеціальностей в середньому машинобудуванні. Отримано патент на «Універсальний комплекс складально-транспортного обладнання».

Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • «Метод оцінки енерговитрат при проектуванні технологічних процесів» (№17212 від 11.07.2006);
 • «Центри трансферу технологій вищих закладів освіти як проміжна ланка між наукою і виробництвом» (18284 від 18.10.2006);
 • «Триєдина модель проведення наукових досліджень у вищому навчальному закладі» (№26520 від 20.11.2008).

3. У 2006-2008 рр. науковцями кафедри виконана держбюджетна науково-дослідна робота ДІ131-06 (Державний реєстраційний номер 0106U000130) «Науково обґрунтована реструктуризація регіону».

За результатами проведеного дослідження отримано 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 • «Шляхи інтенсифікації просування інноваційних проектів» (№19904 від 16.03.2007);
 • «Інноваційно-логістичний механізм функціонування комплексної системи управління науковими дослідженнями у ВНЗ» (№28957 від 29.05.2009).

4. У 2009-2010 роках кафедрою проведено дослідження за держбюджетною темою ДІ161-09 (Державний реєстраційний номер 0109U002302) «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу регіону». Результати роботи відображені у монографії «Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку» Робота була номінована на Державну премію України.

Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • «Сфера науки і наукового обслуговування як об’єкт логістичної системи (№29520 від 21.07.2009).
 • «Економічна конституція України (інституційні засади основного Економічного закону держави») ( №33538 від 01.06.2010).

5. У 2011-2012 рр. кафедрою проведено дослідження за держбюджетною темою ДІ 180-11 (Державний реєстраційний номер 0111U2590) «Удосконалення управління навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій».

Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства (№37883 від 11.04.2011).
 • «Погляд» на якість життя або механізм інноваційних трансформацій у сфері послуг» (№42698 від 12.03.2012).

Проведено дослідження за проєктом ВК 38-12. «Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом сфери послуг в умовах трансформаційної економіки».
Розроблено проект комплексної державної програми «Створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні на період до 2015 року», яка була представлена на Форумі молодих новаторів, автори якого відзначені грамотами Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України і Міністра МОНмолодьспорту.

Розроблено науково-дослідну роботу: «Обґрунтування типів будівництва індивідуального житла з використанням вторинної сировини та впровадженням енергозберігаючих технологій», яка була представлена на Форумі молодих новаторів, автори якої відзначені грамотами Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України і Міністра МОНмолодьспорту.

6. У 2017-2019 роки проведено дослідження за науково-прикладною роботою ВК 60-17 (Державний реєстраційний номер 0117U004676) «Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер» .
Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • «Структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства» (№ 79513 від 01.06.2018);
 • «Виготовлення гігієнічно-профілактичної жувальної гумки (подушечок) на основі прополісу, бджолиного воску та іншої бджолопродукції» (№ 77485 від 07.03.2018);
 • «Гермінативний розвиток суспільства (Багатокомпонентна ґенеза реалізації концепції сталості в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні») (№ 75989 від 17.01.2018).

Науково досліджено і обґрунтовано міжнародний грантовий проект Еразмус+ з напрямом Жан Моне на тему «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження Європейської практики» (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.).

7. У 2020-2022 роках дослідження проводилося за НДР ВК 65-20 (Державний реєстраційний номер 0120U000131) «Управління розвитком науково-інноваційного потенціалу бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки і переходу до сталого розвитку».

Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права:

 • «Парадигма забезпечення цілеспрямованої наукової діяльності навчального закладу (алгоритм розвитку кадрового потенціалу)» (№ 85721 від 12.02.2019).

8. У 2023 році започатковано НДР ВК 71-23 (Державний реєстраційний номер: 0123U102031) «Трансформація системи управління бізнес-процесами підприємств у післявоєнний період та переходу до Індустрії 5.0».

Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права:

 • «Індустрія 4.0: стан, проблеми і перспективи HoReCa в Україні» (№ 119650 від 07.06.2023.

Досліджується міжнародний грантовий проект Еразмус+ за напрямом Жан Моне: «Європейська практика цифровізації бізнесу у контексті сталої Індустрії 4.0» (101085292-ERASMUS-JMO-2022-MODULE, 2022-2025 рр.)
Конкретні напрямки дослідження кафедри у сучасний кризовий період наступні:

 • Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер;
 • Управління розвитком науково-інноваційного потенціалу бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки і переходу до сталого розвитку;
 • Інноваційне управління готельно-ресторанним бізнесом;
 • Економічні та організаційні механізми розвитку туризму;
 • Відновлення і оновлення індустрії гостинності після пандемії коронавірусу і війни;
 • Ефективне використання інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу в умовах промислових підприємств;
 • Гермінативний розвиток суспільства;
 • Організаційна культура управління: адхократія, компетентність і лідерство;
 • Об’єкти культурної спадщини: виклики та загрози.

 

Протягом 2014-2020 рр. професор Богдан АНДРУШКІВ очолював спочатку кандидатську, а потім докторську спеціалізовану раду Д58.052.05 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 була д.е.н., професорка Лілія МЕЛЬНИК (2014-2020).

У даний час докторську спеціалізовану раду Д58.052.05 очолює д.е.н. Роман ШЕРСТЮК, у складі спецради професори Богдан АНДРУШКІВ, Лілія МЕЛЬНИК.

Щорічною традицією кафедри є проведення науково-практична конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка (станом на 2024 рік – 12 конференцій) за актуальними темами.

 • Наукова школа професора Богдана АНДРУШКІВА: «РЕГІОНАЛЬНІ І МІЖРЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ, ІННОВАЦІЙНІ КОНТЕКСТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»
 • Експериментальна науково-дослідна лабораторія «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»). Функціонує при кафедрі управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Лабораторія створена у 2011 році для виконання науково-дослідних робіт у сфері економіки та управління за господарськими договорами з підприємствами та організаціями, за рахунок держбюджетних коштів та грантів. Основною метою діяльності ЕЛІТА є дослідження актуальних питань соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання, надання допомоги працівникам університету та інших підприємств, установ, організацій для забезпечення їх законних інтересів, соціально-економічних та професійних прав у державних, громадських організаціях і установах, перед роботодавцями й уповноваженими ними органами та посадовими особами; поширення економічних знань.
 • Спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю:
  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»
 • e-mail: d5805205@tntu.edu.ua
 • Голова ради: Шерстюк Роман Петрович, д.е.н., доцент,
  e-mail: kaf_mp@tntu.edu.ua.
 • Вчений секретар: Тимошик Наталія Степанівна, к.е.н., доцент,
  e-mail: kaf_mp@tntu.edu.ua.

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (Scientific Journal «Socio-Economic Problems and the State») (категорія Б)