З часу заснування кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, 2002 року по д.ч., пройшовши цілий ряд перейменувань – основним науковим напрямком виступали концептуальні засади створення підприємницького середовища та його інфраструктури, удосконалення управління інноваційною діяльністю та сферою послуг для забезпечення достатку, безпеки та благополуччя підприємців фізичних та юридичних осіб, та бізнесу в цілому. Професорсько-викладацький персонал кафедри системно бере участь у роботі Експериментальної науково-дослідної лабораторі «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»), спеціалізованої ради, електронного фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава». З 2003 по 2008 р. виконувалась кафедральна науково-дослідна тема ВК12-03 «Наукові аспекти структурної перебудови народногосподарського комплексу Тернопільської області». У 2005-2008 рр. роботи проводилися згідно з госпдоговорами на суму 32,0 тис. грн. Кафедрою проводилися маркетингові дослідження ринків збуту, відслідковувалися нові сегменти ринків, були запропоновані види продукції для цих сегментів (освітлення цехів при виробництві алюмінію, освітлення пташників). Запропоновані норми часу при оптимальному управлінні для різних спеціальностей в середньому машинобудуванні. Отримано патент на “Універсальний комплекс складально-транспортного обладнання”. Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: «Метод оцінки енерговитрат при проектуванні технологічних процесів», «Центри трансферу технологій вищих закладів освіти як проміжна ланка між наукою і виробництвом», та «Шляхи інтенсифікації просування інноваційних проектів». У 2006-2008 рр. науковцями кафедри виконана держбюджетна науково-дослідна робота ДІ131-06 «Науково обґрунтована реструктуризація регіону». За результатами проведеного дослідження отримано 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права: № 19904 від 16.03.2007 року «Шляхи інтенсифікації просування інноваційних проектів» і № 33538 «Економічна конституція України (інституційні засади основного Економічного закону держави». У 2009-2010 роках кафедрою проведено дослідження за держбюджетною темою ДІ161-09 «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу регіону». Результати роботи відображені у монографії «Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку», яка була висунута на Державну премію України. У 2011-2012 рр. кафедрою проведено дослідження за держбюджетною темою «Удосконалення управління навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій». На дану розробку отримано Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №37883 від 11.04.2011. Заявлено 11.02.2011 № 38005. Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства. Розроблено проект комплексної державної програми «Створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні на період до 2015 року», яка була представлена на Форумі молодих новаторів, автори якого відзначені грамотами Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України і Міністра МОНмолодьспорту. Розроблено науково-дослідну роботу: «Обґрунтування типів будівництва індивідуального житла з використанням вторинної сировини та впровадженням енергозберігаючих технологій», яка була представлена на Форумі молодих новаторів, автори якої відзначені грамотами Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України і Міністра МОНмолодьспорту. У 2017 році започатковано науково-дослідну тематику ВК60-17 «Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер». На основі кафедральної, держбюджетної та госпдоговірних тем формується тематика випускних, дипломних робіт і дисертацій. Викладачі кафедри у 2006 році презентували дві інтелектуальні розробки на ярмарку інноваційних та інвестиційних проектів Тернопільщина-2006. На даний час пролонговано спільну угоду про співпрацю між організацією роботодавців Тернопільської області, якою передбачено проведення конкурсів кращих студентських робіт, заохочення до творчої діяльності студентів, проведення спільних науково-практичних конференцій з актуальної економічної тематики, відкриття алеї видатних вітчизняних учених-економістів До наукової діяльності та технічної творчості залучаються студенти. У 2006 та 2017 роках кращі дипломні проекти презентувались на Всеукраїнських конкурсах студентських дипломних робіт у м. Києві та Львові. Викладачі кафедри постійно публікуються у фахових журналах, організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях. При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю: 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”. У 2005-2017 рр. захищено 26 кандидатських і 5 докторських дисертаційних робіт.