Малюта Людмила Ярославівна

МАЛЮТА ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА  

Професор кафедри, заступник завідувача кафедри, доктор економічних наук, доктор  економічних наук

ОСВІТА

  1. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (1995-2000рр.), магістр менеджменту.
  2. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, аспірантура за спеціальністю 08.00.04 (2004-2007 рр.).

Присудження наукового ступеня:

  1. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2011р., диплом кандидата наук ДК №065042
  2. Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2018р., диплом доктора наук ДД №007737
    Дисертаційне дослідження на тему: «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку»

Дисертаційне дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування»

Присвоєння вченого звання:

  1. Доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, 2013 рік, Атестат доцента 12ДЦ №036863
  2. Професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, 2021рік, Атестат професора АП №002540

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019–2023рр. й по даний час.
Професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, заступник завідувача кафедри
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012–2019рр.
Доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002–2012рр.
Асистент, старший викладач кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Заступник завідувача кафедри з 2016 р. по даний час.
Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» другого освітнього рівня з 2017 р. по даний час.
Вчений секретар ради факультету економіки та менеджменту з 2016 р. по даний час.
Член спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 ТНТУ імені Івана Пулюя (спеціальність – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за економічними напрямами) (2014- 2015рр.).
Захищено одного к.е.н., офіційний опонент 7-ми здобувачів за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за економічними напрямами).
Член конкурсної комісії наукових робіт для молодих учених та студентів імені М.Г. Чумаченка з 2012 р. по даний час.
Член академії соціального управління (АСУ) з 2014 р. по даний час.
Член академії економічних наук України (АЕНУ) з 2019 р. по даний час.
Член редколегії електронного наукового фахового видання “Соціально-економічні проблеми і держава з 2023 року.
Член редколегії міжнародного міждисциплінарного фахового видання «Expert» (International Interdisciplinary Scientific Journal “Expert”) з 2024 року.

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2023 році підвищення кваліфікації на підприємстві готельного типу (ПрАТ «Тернопіль-готель») тема: «Поглиблення фахової, науково-методичної компетентності у сфері готельної справи та туризму» (довідка №67 від 09.05.2023 р.).
У 2019 році міжнародне стажування у Вищій школі безпеки (Познань, Республіка Польща) за темами 4 ключових модулів щодо інноваційних технологій, менеджменту та економічної безпеки підприємств у т. ч. сектору сервісного обслуговування (сертифікат № 27 від 10.05.2019 р.).

НАУКОВА РОБОТА ТА НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Дослідження діяльності вітчизняних підприємств ( у т. ч. готельно-ресторанного та туристичного бізнесу) в сучасних умовах, економічна безпека підприємств та активізація їх інноваційного розвитку.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 250 наукових праць наукового та навчально-методичного характеру. Брала участь у 60 наукових конференціях.
Після захисту докторської дисертації опубліковано 60 праць, з них 40 наукових, в т. ч. 3 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та WOS, 2 міжнародні колективні монографії.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

«Трансформація системи управління бізнес-процесами підприємств у післявоєнний період та переходу до Індустрії 5.0» (державний реєстраційний №0123U102031, реалізація: 2023-2025 рр).
– «Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом сфери послуг в умовах трансформаційної економіки та переходу до сталого розвитку» (державний реєстраційний №0111U002590).
– «Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер» (державний реєстраційний №0117U004676).
– «Управління розвитком науково-інноваційного потенціалу бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки і переходу до сталого розвитку» (державний реєстраційний №0120U000131).
– «Науково обґрунтована реструктуризація регіону» (державний реєстраційний №0106 U000130).

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікати: №ДН 0069, №ДН 0079, №ДН 0108, №ДН 0109 на основні навчальні курси, відповідно: «Управління витратами», «Логістика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Економічна та майнова безпека бізнесу» про визнання інформаційних ресурсів навчально-методичними працями.
Сертифікат: № 27 від 10.05.2019 р. учасника міжнародного стажування у Вищій школі безпеки (Познань, Республіка Польща) за темами 4 ключових модулів щодо інноваційних технологій, менеджменту та економічної безпеки підприємств у т. ч. сектору сервісного обслуговування.
Сертифікат: № 559/20 від 11.12.2020 р, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (В2).
Сертифікати: участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах.

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ
МОВИ:

українська – вільно;
польська, німецька – В2 і В1.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2023р.)
Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації “За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя від дня заснування університету” (2020р).
Грамота ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» “За активну участь в організації та роботі регіональної студентської конференції “Інноваційні технології розвитку індустрії гостинності в контексті готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій” (2019р.).
Подяка факультету економіки та менеджменту “За високий професіоналізм в роботі, вагомі здобутки у науковій та науково-педагогічній діяльності” (2018р.).
Грамота Академії наук Вищої освіти України “За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну плідну наукову діяльність” (2018р.).
Грамота від Академії економічних наук України “За особисті наукові досягнення в економічній науці” (2017р.).
Грамота від ректорату ТНТУ ім. І. Пулюя “За сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток університету” (2017р.).
Грамота від міського голови “За багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди святкування Дня університету ”(2016р.);
Грамота від Академії соціального управління “За активну науково-педагогічну роботу та значні наукові досягнення в реалізації соціальної політики краю”(2015р.).
Подяка ректорату ТНТУ ім. І. Пулюя “За плідну працю у спеціалізованій вченій раді К 58.052.05 з підготовки науковців нового покоління”(2015р.).
Грамота від ректорату ТНТУ ім. І. Пулюя “За сумлінну працю, високі показники в роботі та значний особистий внесок у розвиток університету” (2015р.).
Грамота від департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА “За сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди дня університету ” (2014р.).
Грамота від ректорату ТНТУ ім. І. Пулюя “За сумлінну працю, професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток вітчизняної науки та з нагоди YII Всеукраїнського фестивалю науки ”(2013р.).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Логістика»,
«Управління витратами»,
«Організація роботи персоналу в галузі»,
«Економічна та майнова безпека бізнесу»,
«Міжнародна готельна індустрія»,
«Стратегічне управління підприємствами сфери послуг»,
Міжнародний ринок індустрії гостинності.

ПРАКТИКА:

Професійно-орієнтована (для бакалаврів)
Науково-дослідницька (для магістрів)
Науково-педагогічна (для магістрів)